Изберете страница

DG Gel® Neutral

Физическа среда за тестове с физиологичен разтвор и ензимни тестове. Тестовете, използващи техники с физиологичен разтвор и ензиматични методи включват: скрининг и идентификация на ирегулярни антитела, тестове за съвместимост, автоконтроли, типизиране на еритроцити и определяне на кръстосана AB0 група. Кат. № 210343.